REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme revize elektrických zařízení jako jsou např. kancelářská a výpočetní technika, svítidla, domácí spotřebiče a další elektrická zařízení. Revize elektro provádíme dle platných norem ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600.

Elektro revize, je důležité provádět nejen z důvodu zabránění požáru, ale také pro předejití vzniku úrazu a újmě na zdraví či na životě. Pravidelné elektro revize vás také ochrání před potencionálním nedodržením zákona a žaloby ze strany poškozeného.

Revize vykonávají naši revizní technici s potřebným oprávněním i osvědčením. Pro měření používáme profesionální přístroje. Samozřejmostí je vystavení revizního protokolu.

REVIZE HROMOSVODŮ

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Jak probíhá revize hromosvodů?

1) Nejprve je naším pracovníkem kontaktována pověřená osoba daného oddělení. Společně domluví vhodný termín revize.

2) Technik dorazí v předem stanovený čas a provede revizi hromosvodu dle normy. Je potřeba zajistit dobrý přístup k hromosvodu, aby mohlo proběhnout měření.

3) Klientovi je zaslaná revizní zpráva (elektronicky a v tištěné podobě – dle požadavku klienta)